Bases cuplets

Les bases per al Concurs de Cuplets per als Pastorets d’Igualada, organitzats per l’Esbart Igualadí, són les següents:

 • En aquest concurs pot participar-hi tothom que ho desitgi, escrivint una lletra original adient a la tradicional tonada.
 • Cada concursant pot enviar els cuplets que vulgui, signats amb pseudònim i acompanyats d’una plica, la qual contindrà en el seu interior el nom, l’adreça i el telèfon de l’autor.
 • Els cuplets presentats hauran de estar escrits en català.
 • Els cuplets guanyadors seran cantats públicament en totes o alguna de les sessions de Pastorets.
 • Els cuplets seleccionats seran també premiats simbòlicament amb un obsequi nadalenc que serà lliurat als autors al terme de la representació.
 • No es retornaran els originals.
 • El termini per a lliurar els cuplets acabarà el dia 15 de desembre.
 • Els originals s’han de lliurar a:

  GRUP DE TEATRE ESBART IGUALADÍ
  Ateneu Igualadí
  c/ Sant Pau 9
  08700 Igualada

 • El veredicte del jurat es farà públic pels mitjans d’informació locals.
 • Qualsevol clàusula no prevista serà resolta pels organitzadors.

Per facilitar la realització dels cuplets, adjuntem el primer cuplet de l’obra:

De/ no/ies/ fi/nes/ i/ gua/pes/
bé/ que/ n’hi ha/ en/ a/quest/ món/,
pe/rò/ cap/ de/ tan/ bo/ni/ca/
com/ la/ me/va_I/sa/be/ló/.
Ve/ient/-la/ tan/ en/su/cra/da/
i amb/ a/quest/ par/lar/ tan/ dolç/,
em/ vé_el/ de/sig/ de/ ser/ mos/ca/
per/ tas/tar/ tan/ta/ dol/çor/.
Ja/ po/den/ mi/rar/-la/
i/ es/ta/rem/ d’a/cord/
que/ po/ques/ se’n/ tro/ben/
com/ la/ I/sa/be/ló/.

Close Menu